Условия за ползване

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на BookingRecords.com, наричано по - долу "Уебсайт" Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

Основни понятия

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес bookingrecords.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, скриптове, програмен код, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни и услуги на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълтнителни възможности за достъп до платената услуга която предлагаме;

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което BookingRecords се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, услигата/ите които сайта предодставя са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Собственост над Съдържанието

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание") и услугата която предоставя е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание,идея, разработка, програма, скрипт, програмен код, уеб съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Bookingrecords, е изрично забранено.

Лична информация

Ние уважаваме вашата конфиденциалност, моля прочетете нашата Политика за конфиденциалност за повече информация.

Използване на Уебсайта

Bookingrecords разрешава да използвате Уебсайта, както следва:

Вие имате право да разглеждате Уебсайта и да ползвате услугата, която предоставяме след съответното заплащане.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Bookingrecords;

Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от Bookingrecords, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на Bookingrecords и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходните алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Bookingrecords, нарушителят дължи на Bookingrecords неустойка в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Bookingrecords от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта Bookingrecords.com и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Bookingrecords за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Bookingrecords.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Bookingrecords има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта и да закрие акаунта ви, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия.

Отговорност

Bookingrecords не гарантира, че услугата която предоставя е напълно изчистени от грешки, както и че уебсайта не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.
Bookingrecords не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Bookingrecords не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.
Bookingrecords не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.

Промени в Условията за ползване

В случай че BookingRecords промени съществено Условията за ползване, ревизираните условия за ползване ще бъде своевременно публикувана на уебсайта(уебсайтовете) и ние ще публикуваме съобщение на уебсайта(уебсайтовете), информиращо за направените промени. Вие се съгласявате да приемете публикуването на ревизираните Условия за ползване в електронен формат на уебсайта като актуално съобщение до Вас. Всеки диспут по отношение на нашите Условия за ползване е предмет на това съобщение и на Споразумението с клиента на BookingRecords. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.Ако имате въпроси, които тези условия за ползване не засяга, моля, свържете се с нас на support@bookingrecords.com

Следва адрес на администратора и поддържащият екип.
е-mail : support@bookingrecords.com

Редактирано и в сила от : [Януари], 2014
© 2012–2024 Bookingrecords.com Всички права запазени.

Върни се горе